Clean Air

Cieľom projektu je zvýšiť povedomie vo vidieckych komunitách v krajinách zahrnutých v projekte o problematike znečistenia ovzdušia, jeho príčinách, zdravotných účinkoch a možných riešeniach, ktoré môžu obyvatelia prijať na zmiernenie tohto problému a zníženie znečistenia miestneho ovzdušia. Tento cieľ bude dosiahnutý prostredníctvom realizácie školení pre učiteľov z vidieckych oblastí v oblasti znečistenia ovzdušia a ich vybavenie vzdelávacími materiálmi, ktoré využijú na výučbu žiakov a študentov o probléme. Projekt sa zameriava na vidiecke oblasti vzhľadom na skutočnosť, že povedomie verejnosti o probléme je oveľa nižšie medzi vidieckymi komunitami v porovnaní s obyvateľmi väčších miest. Projekt preto reaguje na medzeru v oblasti informovanosti a vzdelania, ktorá je najvážnejšia vo vidieckych oblastiach.

Znečistenie

Keď spomenieme pojem "znečistenie ovzdušia", evokuje to mestské prostredie, pre ktoré sú typické diaľnice a cesty plných automobilov - nie malých dedín a poľnohospodárskych polí. Vidiecke oblasti však podliehajú miestnym zdrojom znečistenia, ako aj vedľajším účinkom z mestských oblastí - čo znamená, že celkové zdravotné zaťaženie spôsobené znečistením ovzdušia je vo veľkej miere postihuje práve vidiecke obyvateľstvo. Vo vidieckych oblastiach EÚ, kde sa monitorovania zdravotného stavu realizuje veľmi zriedkavo, môže dôjsť k výraznému podhodnoteniu vplyvu znečistenia vonkajšieho ovzdušia na zdravie obyvateľov. Ľudia žijúci vo vidieckych oblastiach čelia zdravotným hrozbám, ktoré predstavujú:

  • odpad z domácnosti, ktorý sa používa ako tuhé palivo na vykurovanie a varenie;
  • znečistenie spôsobené z vidieckych a mestských externých zdrojov;

Mnohé domácnosti vo vidieckych oblastiach využívajú na vykurovanie a varenie tuhé palivá, ako napríklad uhlie alebo biomasu. Znečistenie spôsobené týmito palivami má dobre známe negatívne účinky na zdravie.

Výstupy

Modul 0

Úvod

Modul 1

Čo znečisťuje ovzdušie

Modul 2

Vplyv znečistenia na ľudské zdravie

Modul 3

Riešenia pre prostredie čistého ovzdušia

Modul 4

Zabránenie znečisteniu ovzdušia

Modul 5

Vzdelávanie o ochrane čistého ovzdušia

Partneri